VABEL - وابل
Release Date: 30January2019 - 10Bahman1397
Composer and Producte: NimaAmin
Label: ElectroBeat Records
Cover Designer: NimaAmin
Available From Stores - WorldWide

BUY FROM BEATPORT MUSIC STORE - WORLDWIDE


خرید و حمایت مستقیم از داخل ایران:
به دلیل تحریم های اقتصادی و عدم دسترسی مردم ایران به بانک های بین المللی و خرید مستقیم موسیقی از مارکت های جهانی، امکان خرید مستقیم از وبسایت رسمی نیما امین برای هموطنان داخل ایران، فراهم شده است. لذا  خرید از وبسایت تنها به منزله ی حمایت شما از هنرمند و صاحب اثر می باشد.  همچنین شما می توانید به صورت رایگان این تراک را دریافت نمایید.

 
خرید مستقیم از داخل ایراندریافت رایگان / DOWnload


دریافت از طریق نرم افزار تلگرام